BAM – Bättre arbetsmiljö

BAM är Sveriges största grundutbildning inom arbetsmiljö. Chefer, skyddsombud och andra som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljön ska hanteras får genom BAM ett helhetsperspektiv med praktiska fallbeskrivningar men också praktiska verktyg och övningar.

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Arbetsmiljö för chefer

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här utbildningen hjälper deltagarna att sätta sig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur man kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor. Utbildningen utgår från AFS 2015:4 OSA. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Arbetsmiljö för medarbetare

Utbildningen syftar till att skapa bra samverkan mellan alla anställda på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper för att göra det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. Verktyg och övningar används under utbildningen.

Förebyggande arbetsmiljöarbete – Att vara proaktiv och inte ett offer för omständigheterna

Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna arbeta förebyggande genom att uppmärksamma och hantera tidiga signaler, riskobservationer, tillbud, olyckor och arbetssjukdomar samt förstå hur en organisations säkerhetskultur kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Hälsofrämjande arbetsmiljö – positivt engagemang

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om att förstå skillnaden mellan förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete. Deltagarna ska efter utbildningen kunna arbeta hälsofrämjande med hjälp av friskfaktorer, friskvård, mål och nyckeltal för arbetsmiljön. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Rehabilitering på arbetsplatsen

En bra rehabilitering gynnar både organisationen och individen, men att stötta människor på väg tillbaka efter en sjukskrivning är inte alltid en enkel uppgift. Har chefen koll på vilka vinster som finns att hämta genom att förebygga och förkorta sjukskrivningar? Förstår chefen olika aktörers roller, till exempel Försäkringskassans och arbetsplatsens? Den här utbildningen ger konkreta kunskaper om att arbeta praktiskt med rehabilitering och arbetsanpassning. Den ger vägledning till lagar och regler. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Introduktion till diskrimineringslagen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i diskrimineringslagen. Verktyg, övningar och praktiska fall används under utbildningen.

Krishantering och krisberedskap

Utbildningen riktar sig till förtagets krisgrupp. För kriser på arbetsplatser finns regler om krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

  • Hur har vi tänkt när det oförutsedda inträffar.
  • Vad gör vi Före – Under – Efter ett nödläge.
  • Hur kan vi förbereda oss? Vem gör vad? Hur hanterar vi krisreaktioner?

 

Våra arbetsmiljöutbildningar kan skräddarsys efter behov och önskemål.

Vi genomför fysiska såväl som digitala utbildningar.